skip to Main Content

รายการในแถบสีแดงและแถบสีฟ้า ในหน้าพนันสดมีความแตกต่างกันอย่างไร?

รายการในแถบสีแดง หมายถึง รายการการแข่งขันที่ถ่ายทอดสดในช่องสถานีโทรทัศน์สาธารณะหรือช่องที่เป็นที่นิยม

ส่วนรายการในแถบสีฟ้า หมายถึง รายการการแข่งขันที่ถ่ายทอดสดในช่องเฉพาะ

error: Content is protected !!
Back To Top