skip to Main Content

เงินจ่ายขั้นสูงสุดของการวางพนันแต่ละตลาดคือเท่าไหร่?

ตลาดมิกซ์ พาร์เลย์เป็นตลาดพนันตลาดเดียวที่มีการจำกัดการจ่ายเงินขั้นสูงสุด

ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินจ่ายขั้นสูงสุดได้ที่ด้านบนของหน้าการพนันแบบมิกซ์ พาร์เลย์

error: Content is protected !!
Back To Top