skip to Main Content

1. กฎการเดิมพันทั่วไป

1.1. การใช้กฎการเดิมพันทั่วไป – ขอแนะนำให้สมาชิกอ่านกฎทั่วไปต่อไปนี้ของการเดิมพัน ซึ่งโดยปกติจะใช้กับกิจกรรม ตลาด และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการใช้กฎในชุดที่เฉพาะเจาะจงอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎในที่นี้ และกฎที่แก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทันทีเมื่อแจ้งในเว็บไซต์

1.1.1.ในการให้บริการสมาชิก บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ข้อมูลเดิมพันที่เป็นประโยชน์ และรับรองว่าตลาดมีการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับประกันความทันเวลา ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลการเดิมพัน เช่น วัน สถานที่ อัตราต่อรอง ผลลัพธ์ คะแนน สถานะการแข่งขัน และข้อมูลการเดิมพันอื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนวางเดิมพัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ของข้อมูลการเดิมพันดังกล่าว

1.1.2.ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแข่งขันหรือทีมในเว็บไซต์อาจแตกต่างกันไปตามชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.1.3.ข้อมูลการเดิมพันบางอย่างในเว็บไซต์ เช่น คะแนนปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และฟีดข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากความล่าช้าด้านเวลาและเหตุผลอื่น ๆ สมาชิกรับทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความทันเวลา ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล และด้วยความเกี่ยวเนื่องนี้สมาชิกยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการเชื่อถือข้อมูลและการวางเดิมพัน

1.1.4.เมื่อสมาชิกวางเดิมพันและบริษัทยืนยันการเดิมพันแล้ว สมาชิกจะถอน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดิมพันไม่ได้

1.1.5.บริษัทจะพิจารณาตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกเดิมพัน ทำให้เดิมพันที่วางใด ๆ เป็นโมฆะ และ/หรือระงับบัญชีของสมาชิกภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า:

 1. สมาชิกวางเดิมพันในลักษณะที่ขัดกับกฎ
 2. สมาชิกวางเดิมพันมากกว่าจำนวนสูงสุดที่อนุญาต
 3. สมาชิกวางเดิมพันที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
 4. สมาชิกวางเดิมพันที่มีข้อมูลหรืออัตราต่อรองการเล่นพนันซึ่งแสดงผลเป็นผิดพลาด เนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือความผิดพลาดในการส่ง
 5. เมื่อพบว่ามีจำนวนการแพ้หรือชนะสูงเกินไป
 6. เมื่อพบว่ามีการใช้งานแพลตฟอร์มการเล่นพนันที่ผิดปกติหรือผิดวิสัย
 7. เมื่อบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเดิมพันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

1.1.6.บริษัทจะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์ของตน หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดจำนวนที่มีอยู่ ซึ่งจะมีผลผูกพันกับสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.1.7.การวางเดิมพันใด ๆ ในการเดิมพันสดระหว่างการแข่งขันสดจะยังคงมีผลและตัดสินเมื่อการแข่งขันสิ้นสุด และเมื่อทราบผลการแข่งขัน แม้ว่าการสตรีมถูกตัดการเชื่อมต่อไม่ว่าด้วยสาเหตุหรือเหตุผลใดก็ตาม แต่กรณีนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อสำหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน ซึ่งกฎเฉพาะเจาะจงนั้นจะมีผลบังคับใช้

1.1.8.หากมีข้อผิดพลาดหรือการโจมตีต่อความซื่อตรงของเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง บริษัทมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจเด็ดขาดอย่างเต็มที่ในการระงับหรือปิดเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรักษาความซื่อตรง หากสมาชิกสงสัยว่ามีการกระทำผิดหรือข้อผิดพลาดในระบบ สมาชิกต้องหยุดเล่นและแจ้งปัญหากับฝ่ายสนับสนุนสมาชิกของบริษัท ซึ่งมีดุลยพินิจเด็ดขาดว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือไม่ มิฉะนั้น สมาชิกที่ยังคงเล่นต่อจะถือว่ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลการเดิมพันของตน

1.1.9.ในระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติ หากบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าการแข่งขัน กิจกรรม หรือเกมมีการดัดแปลงหรือใช้แผนหลอกลวง หรือกองกลางเดิมพันมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการตัดสินหรือระงับการจ่ายเงินใด ๆ ในการเชื่อมโยงนี้ บริษัทอาจพิจารณาจากความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ตามเหตุผลเกี่ยวกับขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบของเดิมพันที่วางตลอดช่องทางเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมด ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความกฎเหล่านี้ ให้ยึดการตีความของบริษัทเป็นหลัก

1.1.10บริษัทจะใช้ดุลพินิจเด็ดขาดอย่างสมเหตุสมผลในการจำกัดสมาชิกไม่ให้เข้าร่วมเกม ปฏิเสธคำขอเข้าร่วมเกมของสมาชิก และ/หรือปลดสมาชิกออกจากเกม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออธิบายเพิ่มเติม

1.2. ซอฟต์แวร์และเกม

1.2.1บริษัทจะไม่รับประกันคุณภาพหรือความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และไม่รับรองว่าซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวไม่มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัส บริษัทปฏิเสธการรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือจากการสื่อสาร หรือข้อผิดพลาดของระบบ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเกมทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขจุดบกพร่อง การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

1.2.2บริษัทจะให้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไม่ได้แก่สมาชิก ในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเล่นพนันและวางเดิมพัน แต่ไม่ให้หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านซอฟต์แวร์ สมาชิกต้องรับผิดชอบและต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในการวางเดิมพันโดยใช้ซอฟต์แวร์ และบริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในการเชื่อมโยงนี้

1.2.3ในการใช้ซอฟต์แวร์ สมาชิกห้ามทำสิ่งต่อไปนี้โดยเด็ดขาด:

 1. เลียนแบบหรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ มอบหมาย แบ่งสิทธิ์ ให้เช่า หรือถ่ายโอนสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์อื่นหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้
 3. ปิดบัง อำพราง หรือลบประกาศใด ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายกรรมสิทธิ์ หรือประกาศที่คล้ายกันจากซอฟต์แวร์
 4. เปิดเผยข้อมูลความลับใด ๆ ที่อาจแสดงบนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
 5. ถอดรหัส รื้อถอน แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เปลี่ยนแปลง หรือสร้างผลงานสืบเนื่องโดยยึดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือการคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา หรือการรวมส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือแปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์
 6. พยายามเลี่ยง เข้าถึง หรือเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบริษัท หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์ เกม หรือเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

1.3. การเปลี่ยนแปลงเวลาตามกำหนดการ

1.3.1หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเริ่มขึ้นก่อนเวลาตามกำหนดการ เดิมพันที่วางไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม (ไม่รวมเดิมพันสดที่เฉพาะเจาะจง) จะถือว่ามีผล หากตลาดไม่ปิดหรือระงับในเวลาที่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศให้เดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเวลาเริ่มจริง (ไม่รวมเดิมพันสดที่เฉพาะเจาะจง) เป็นโมฆะ

1.3.2หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเลื่อนออกไปเป็นคนละวันกับวันที่เริ่มต้นตามกำหนดการและไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่สิ้นสุดตามกำหนดการเดิม เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

1.3.3หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเริ่มขึ้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่สิ้นสุดตามกำหนดการเดิม เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

1.3.4หากการแข่งขันหรือกิจกรรมไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาสิ้นสุดตามกำหนดการเดิม และมีการประกาศผลโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าการแข่งขันดังกล่าวจะมีผลหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

1.4. การเปลี่ยนแปลงสถานที่

1.4.1หากการแข่งขันกำหนดให้เล่นที่สนามของทีมเหย้าแต่กลับเล่นที่สนามของทีมเยือน เดินพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ นอกจากนี้ เดินพันจะถือเป็นโมฆะหากชื่อของทีมเหย้าและทีมเยือนระบุไว้ผิดโดยสลับที่กัน หากการแข่งขันกำหนดให้เล่นที่สนามกลางแต่กลับเล่นที่สนามซึ่งไม่ใช่สนามกลางหรือในทางกลับกัน เดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผลใช้ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

1.4.2หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หลังจากตลาดเปิดแล้ว เดินพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผลใช้ได้ ข้อนี้บังคับใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่ทีมทั้งหมด

1.5. ระยะเวลา

1.5.1หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามกำหนดการของการแข่งขันหรือกิจกรรม เดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผลใช้ได้

1.5.2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงทดเวลาหรือทดเวลาบาดเจ็บ ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเวลาปกติ (เช่น ทำประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ถือว่าทำคะแนนได้ในช่วง 45 นาที)

1.6. ผลลัพธ์

1.6.1สำหรับวัตถุประสงค์ของการชำระเงินเดิมพัน ตำแหน่งอันดับจะถือเป็นผลอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลลัพธ์ในภายหลัง หากไม่มีพิธีมอบรางวัลตามอันดับ จะกำหนดผลตามผลอย่างเป็นทางการของฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ณ ช่วงเวลาชำระเงินเดิมพัน โดยไม่คำนึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลลัพธ์ใด ๆ ในภายหลัง หรือหากไม่มีผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ จะกำหนดผลลัพธ์ตามหลักฐานอ้างอิงที่ทราบ ณ ช่วงเวลาการชำระเงินเดิมพัน

1.6.2โดยทั่วไปแล้ว การชำระเงินเดิมพันจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากสรุปกิจกรรม ในกิจกรรมที่การชำระเงินเดิมพันเกิดความผิดพลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนการชำระเงิน

1.6.3หากผลลัพธ์ของการแข่งขันหรือกิจกรรมไม่แน่ชัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินเดิมพัน จนกว่าจะมีการตัดสินผลลัพธ์ในท้ายที่สุด

1.6.4บริษัทจะไม่ทำให้เดิมพันที่ชนะเป็นโมฆะหรือคืนเงิน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่ทำขึ้นเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มกิจกรรม หรือสำหรับเดิมพันที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นการแข่งขันที่ไม่เกิดขึ้น

1.6.5ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผลอย่างเป็นทางการและผลที่แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงเป็นวิดีโอของบริษัทที่บันทึกกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากไม่มีการบันทึกวิดีโอ ผลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ จะได้รับการพิจารณาในการตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่เผยแพร่ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ผิดพลาดอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ/แก้ไขเพื่อตัดสินผลสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

1.6.6สำหรับวัตถุประสงค์ในการกำหนดเดิมพันที่ชนะ จะมีการกำหนดผู้ชนะในกิจกรรมจากสรุปกิจกรรม โดยไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสินหรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ ในภายหลัง

1.7. การยอมรับการตั้งเวลาถอยหลัง

1.7.1คุณสมบัตินี้จะมีในกิจกรรมบางประเภทเท่านั้น หากมี สมาชิกสามารถวางเดินพันโดยการเลือกปุ่ม “ยอมรับการตั้งเวลา” ที่เมนู แต่ละเดิมพันที่วางโดยใช้การยอมรับการตั้งเวลาจะมีการตั้งเวลาถอยหลังเป็นระยะเวลาที่แน่นอนตามการตั้งเวลานั้น ๆ หากไม่มีการหยุดชะงัก เดินพันที่วางจะได้รับการยอมรับเมื่อสิ้นสุดการจับเวลา หากมีการหยุดชะงักใด ๆ เกิดขึ้นก่อนการจับเวลาถอยหลังจะสิ้นสุด เดินพันที่วางในส่วนนี้จะถือเป็นโมฆะ

1.7.2เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถือเป็นการหยุดชะงัก:

 1. หากมีเหตุการณ์ที่อาจต้องให้ใบแดง หรือมีการให้ใบแดงจริง
 2. หากมีเหตุการณ์ที่อาจต้องยิงลูกโทษ หรือมีการยิงลูกโทษจริง
 3. หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสทำประตู หรือมีทีมใดทีมหนึ่งทำประตูจริง
 4. หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือระบบการสื่อสารซึ่งส่งผลให้การวางเดิมพัน การรับเดิมพัน การบันทึก หรือการแจ้งเตือนการวางเดิมพันเกิดความผิดพลาด การดำเนินงานหรือการส่งข้อมูลล่าช้า หรือหยุดชะงัก หรือสายการสื่อสารล้มเหลว

1.7.3สมาชิกรับทราบว่าคะแนนปัจจุบัน เวลาที่ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์มาจากการแข่งขัน “สด” ที่จัดทำโดยบริษัทภายนอก จึงเกิดความล่าช้าด้านเวลาและ/หรืออาจไม่แม่นยำ รวมถึงการวางเดิมพันใด ๆ ตามข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของสมาชิกทั้งสิ้น บริษัทแสดงข้อมูลนี้ตามที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันเวลา รวมทั้งบริษัทไม่ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสมาชิก (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ซึ่งเป็นผลมาจากการวางเดิมพันนั้น ๆ

1.8. การจ่ายเงินสูงสุดสำหรับพาร์เลย์ผสม

1.8.1วงเงินจ่ายสูงสุดสำหรับการเดิมพันพาร์เลย์ผสมมีดังนี้

ฟุตบอล: 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ
บาสเก็ตบอล NBA: 53,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เทนนิส: 27,000 ดอลลาร์สหรัฐ
กีฬาอื่น ๆ: 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หากวางเดิมพันพาร์เลย์ผสมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่มีวงเงินจ่ายสูงสุดแตกต่างกัน วงเงินจ่ายสูงสุดขั้นต่ำนั้นจะนำมาใช้

1.8.2วงเงินจ่ายสูงสุดทั้งหมดยังมีผลต่อกลุ่มของสมาชิกใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเห็นพ้องร่วมกัน หรือเป็นกลุ่ม/ขบวนการที่จัดตั้งขึ้น และผู้ที่เดิมพันการเลือกรวมที่เหมือนกัน รวมทั้งการวางเดิมพันชุดการเดิมพันในช่วงราคาเป็นเวลาหลายวันโดยใช้บัญชีที่แตกต่างกัน

1.8.3หากบริษัทพบเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ามีการวางเดิมพันจำนวนหนึ่งตามวิธีที่ระบุไว้ในวรรคก่อนหน้านี้การจ่ายเงินทั้งหมดของการเดิมพันนั้นทั้งหมดที่รวมกันจะจำกัดไว้ที่การจ่ายเงินสูงสุดเพียงครั้งเดียว การจ่ายเงินสูงสุดเดี่ยวนี้จะเข้าบัญชีของสมาชิกที่วางเดิมพันครั้งแรกในชุดการเดิมพัน

1.8.4การจ่ายเงินสูงสุดจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากวางเดิมพันด้วยสกุลเงินอื่น การจ่ายเงินจะแปลงโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ตัดสินการเดิมพัน

Back To Top