skip to Main Content

6. เกมหมายเลข

6.1. เกมหมายเลข

6.1.1.ทั่วไป

6.1.1.1.ตัวจับเวลาการเดิมพัน

ตัวจับเวลาการเดิมพันจะแสดงจำนวนเวลาที่ผู้เล่นวางเดิมพันได้ ตัวจับเวลาการเดิมพันจะแสดงผลกราฟิกในการแข่งขันปัจจุบัน และช่วงระยะเวลาของตัวจับเวลาการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การวางเดิมพันใด ๆ ก่อนที่ตัวจับเวลาการเดิมพันสิ้นสุดลง จะยอมรับและถือว่ามีผลใช้ได้ ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นวางเดิมพันหลังจากสิ้นสุดเวลาที่แสดงในตัวจับเวลาการเดิมพัน หากวางเดิมพันหลังจากสิ้นสุดเวลาในการเดิมพันที่กำหนด จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลใช้ได้
ผู้เล่นรับทราบว่าบริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรับรองความแม่นยำของตัวจับเวลาการเดิมพันตลอดเวลา ตัวจับเวลาการเดิมพันยังอาจมีการหยุดชะงัก ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ และปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ การวางเดิมพันใด ๆ ทั้งหมดโดยใช้ตัวจับเวลาการเดิมพันจะถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันนั้น ๆ

6.1.1.2.คุณสมบัติของบัตรคะแนน

บัตรคะแนนแสดงผลลัพธ์ของลูกบอลทุกลูกที่สุ่มจับจากเครื่อง และแสดงผลลัพธ์สำหรับการเดิมพันทุกประเภทในบัตรคะแนน ผลลัพธ์แต่ละรายการจะแสดงเป็นชุดตัวเลขที่แสดงหมายเลขลูกบอลที่ได้สุ่มจับ และหมายเลขรอบเกมโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
ตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ “44,01234” หมายถึงลูกบอลหมายเลข “44” และหมายเลขอื่น ๆ หมายถึงหมายเลขรอบเกม “01234”
คุณสมบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการอ้างอิงของผู้เล่นเท่านั้น ช่วยให้ผู้เล่นพิจารณาผลลัพธ์ของการสุ่มจับครั้งถัดไปโดยยึดตามผลลัพธ์การสุ่มจับก่อนหน้า

6.1.1.3.กฎเพิ่มเติม

ลูกบอลที่สุ่มจับจากเครื่องสุ่มลูกบอลจะได้อ่านโดยเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทจะใช้ขั้นตอนและความระมัดระวังทั้งหมดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำจากเครื่องสแกน แม้จะมีขั้นตอนและความระมัดระวังดังกล่าว คุณยอมรับว่าลักษณะของเกมนั้นมีความรวดเร็วในการเล่นสูง และอ้างอิงผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากเครื่องสแกนอัตโนมัติ ฉะนั้น ในกรณีที่นาน ๆ ครั้งอาจมีข้อแตกต่างระหว่างหมายเลขลูกบอลที่แสดงในวิดีโอสตรีมมิ่งและหมายเลขลูกบอลที่อ่านจากเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอิงผลจากเครื่องสแกนอัตโนมัติเป็นผลลัพธ์สุดท้าย คุณยอมรับว่าการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในการนี้
ผลลัพธ์เกมทั้งหมดจะได้รับการตัดสินหลังจากสุ่มจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว
คุณรับทราบว่าบริษัทมีดุลยพินิจและอำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับ ถอดถอน ดัดแปลง หรือเริ่มเกมใด ๆ ใหม่ หรือปฏิเสธหรือยกเลิกเงินเดิมพันตามเหตุผลของเหตุการณ์ที่ไม่เจตนา การสงคราม ภัยธรรมชาติ ไฟดับ ข้อผิดพลาดหรือความผิดของมนุษย์ หรือการละเลยของพนักงานบริษัทในการละเมิดมาตรฐานการทำงานของภาคอุตสาหกรรม ความผิดปกติของซอฟต์แวร์ และเหตุที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

6.1.2.กฎและข้อบังคับการเดิมพันเกมหมายเลข

เกมนี้เล่นโดยการวางเดิมพันหมายเลขของลูกบอลที่สุ่มจับจากตู้เกมบิงโก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากการสุ่มจับลูกบอลตามเวลาจริง คุณอาจวางเดิมพันของคุณตามอัตราต่อรองดังกล่าว ในประเภทการเดิมพันที่หลากหลายดังอธิบายไว้ด้านล่าง

6.1.2.1.ประเภทการเดิมพัน

ผู้เล่นอาจวางเดิมพันหลังจากเกมเริ่ม และจะได้รับอัตราต่อรองที่แตกต่างกันจากการสุ่มจับลูกบอลแต่ละครั้ง
มีการเดิมพันหก (6) ประเภทให้เลือกสำหรับประเภทการเดิมพันที่กำลังดำเนินการดังต่อไปนี้
A. คี่/คู่ถัดไป
B. เล็ก / ใหญ่ถัดไป
C. สูง/ต่ำถัดไป
D. นักรบ
E. เดิมพันผสมถัดไป
F. วงล้อหมายเลข
6.1.2.1.1คี่/คู่ถัดไป
หลังจากที่สุ่มจับบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองในการสุ่มจับลูกบอลครั้งถัดไปว่าเป็นหมายเลข “คี่” หรือ “คู่” ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
6.1.2.1.2เล็ก / ใหญ่ถัดไป
หลังจากที่สุ่มจับลูกบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองในการสุ่มจับลูกบอลครั้งถัดไปว่าเป็นหมายเลข “สูง” หรือ “ต่ำ” ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม
ลูกบอลหมายเลข 1 ถึง 37 ถือเป็นหมายเลข “ต่ำ”
ลูกบอลหมายเลข 38 ถึง 75 ถือเป็นหมายเลข “สูง”
เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
6.1.2.1.3สูง/ต่ำถัดไป
หลังจากที่สุ่มจับลูกบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองในการสุ่มจับลูกบอลครั้งถัดไปว่าเป็นหมายเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่า ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
6.1.2.1.4นักรบ (เปรียบเทียบการสุ่มจับลูกบอลที่สองหรือลูกบอลที่สาม)
เกมนี้จะต้องมีการจับลูกบอลสามลูก เกมนี้จะเริ่มโดยการจับลูกบอลลูกที่ 1 และเล่นโดยการเปรียบเทียบการจับลูกบอลลูกที่ 2 และการจับลูกบอลลูกที่ 3
หมายเลข 1 คือหมายเลขต่ำสุด และหมายเลข 75 คือหมายเลขสูงสุด
บริษัทจะเสนออัตราต่อรองสำหรับการเดิมพันประเภทนี้ก่อนการจับลูกบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาการก่อนจับลูกบอลลูกที่ 1
ตัวอย่าง หากลูกบอลลูกที่ 2 คือหมายเลข 45 และลูกบอลลูกที่ 3 คือหมายเลข 60 ดังนั้นผู้เล่นที่เดิมพันลูกบอลลูกที่ 3 จะชนะเกม
6.1.2.1.5เดิมพันผสมถัดไป
หลังจากสุ่มจับลูกบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนอการเดิมพันว่าลูกบอลลูกถัดไปที่สุ่มจับจะสูง 37.5/คี่, ต่ำ 37.5/คี่, สูง 37.5/คู่ และต่ำ 37.5/คู่ ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
ตัวอย่างที่ 1: สุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 30 ดังนั้นการเดิมพัน “ต่ำถัดไป 37.5/คู่” จะชนะ
ตัวอย่างที่ 2: สุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 47 ดังนั้นการเดิมพัน “สูงถัดไป 37.5/คี่” จะชนะ
6.1.2.1.6วงล้อหมายเลข
เกมนี้เล่นโดยการวางเดิมพันหมายเลขเดี่ยวหรือกลุ่มหมายเลข บริษัทจะเสนออัตราต่อรองก่อนจะสุ่มจับลูกบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม
ผู้เล่นยังสามารถวางเดิมพันมากกว่าหนึ่งหมายเลขเดี่ยวและมากกว่าหนึ่งกลุ่มหมายเลข
ผู้เล่นสามารถดูอัตราต่อรองหมายเลขเดี่ยวที่เสนอบนซึ่งอยู่ข้างหมายเลขลูกบอลแต่ละลูก ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันกลุ่มหมายเลขได้หลายกลุ่ม
6.1.2.1.6.1ประเภทการวางเดิมพันห้า (5) หมายเลข
เหล่านี้คืออัตราต่อรองที่เสนอ เพื่อวางเดิมพันในกลุ่มที่มี 5 หมายเลขซึ่งเรียงเป็นแถวตามแนวนอน เหล่านี้คือกลุ่มของตัวเลขระบุว่า
กลุ่ม 1-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-5), กลุ่ม 1-2 (หมายเลขตั้งแต่ 6-10), กลุ่ม 1-3 (หมายเลขตั้งแต่ 11-15), กลุ่ม 1-4 (หมายเลขตั้งแต่ 16-20), กลุ่ม 1-5 (หมายเลขตั้งแต่ 21-25), กลุ่ม 1-6 (หมายเลขตั้งแต่ 26-30), กลุ่ม 1-7 (หมายเลขตั้งแต่ 31-35), กลุ่ม 1-8 (หมายเลขตั้งแต่ 36-40), กลุ่ม 1-9 (หมายเลขตั้งแต่ 41-45), กลุ่ม 1-10 (หมายเลขตั้งแต่ 46-50), กลุ่ม 1-11 (หมายเลขตั้งแต่ 51-55), กลุ่ม 1-12 (หมายเลขตั้งแต่ 56-60), กลุ่ม 1-13 (หมายเลขตั้งแต่ 61-65), กลุ่ม 1-14 (หมายเลขตั้งแต่ 66-70) และกลุ่ม 1-15 (หมายเลขตั้งแต่ 71-75)
6.1.2.1.6.2ประเภทการวางเดิมพันสิบห้า (15) หมายเลข
อัตราเหล่านี้คืออัตราต่อรองที่เสนอให้วางเดิมพันในกลุ่ม 15 หมายเลข ทั้งในแถวหรือในคอลัมน์ขึ้นอยู่กับการจัดวาง
การเดิมพันเหล่านี้คือประเภทการวางเดิมพัน 15 หมายเลขซึ่งเป็นแถวระบุว่า
กลุ่ม 2-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-15), กลุ่ม 2-2 (หมายเลขตั้งแต่ 16-30), กลุ่ม 2-3 (หมายเลขตั้งแต่ 31-45), กลุ่ม 2-4 (หมายเลขตั้งแต่ 46-60) และกลุ่ม 2-5 (หมายเลขตั้งแต่ 61-75)
การเดิมพันเหล่านี้ยังเป็นประเภทการวางเดิมพัน 15 หมายเลขซึ่งเป็นคอลัมน์ระบุว่า
กลุ่ม 4-1 (หมายเลข 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), กลุ่ม 4-2 (หมายเลข 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), กลุ่ม 4-3 (หมายเลข 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), กลุ่ม 4-4 (หมายเลข 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74) และกลุ่ม 4-5 (หมายเลข 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75)
6.1.2.1.6.3ประเภทการวางเดิมพันยี่สิบห้า (25) หมายเลข
อัตราเหล่านี้คืออัตราต่อรองที่เสนอให้วางเดิมพันในกลุ่ม 25 หมายเลข เหล่านี้คือกลุ่มของตัวเลขระบุว่า
กลุ่ม 3-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-25), กลุ่ม 3-2 (หมายเลขตั้งแต่ 26-50) และกลุ่ม 3-3 (หมายเลขตั้งแต่ 51-75)

6.2. Happy 5

6.2.1.Happy 5 is played with 5 balls drawn randomly from 20 numbered balls (01 to 20). The combination of these 5 numbers are divided and segregated into several variations and different kinds of bet type. Each bet type has its own payout calculations and rates.

6.2.2.Bet Types

6.2.2.1.The bet types are as follows: (A) Big/Small; (B) Odd/Even; (C) More Odd/More Even; (D) Big Odd/Small Odd/Big Even/Small Even; (F) Four Seasons (Spring/Summer/Autumn/Winter);

6.2.2.2.Results are based on live studio official result. The time of the official results strictly corresponds with GMT-4.

6.2.2.3.The Company reserves its rights to cancel or void the affected draw when any of the official draw results cannot be obtained for an extended period of time.

6.2.2.4.The Company reserves its rights to cancel and void the affected draw when any of the official draw results are published before the system is closed for betting.

6.2.3.Big/Small

6.2.3.1.The Company will offer odds on the sum of five (5) drawn balls being a “Big” or “Small.”

 1. Big – the sum of five (5) drawn balls is greater than or equal to 53.
 2. Small – the sum of five (5) drawn balls is smaller than or equal to 52.
Example: The balls numbered 5, 8, 12, 17, and 20 are drawn, and the sum of the numbers of these balls is 62. 62 is greater than or equal to 53, therefore the “BIG” bet wins.

6.2.4.Odd/Even

6.2.4.1.The Company will offer odds on the sum of five (5) drawn balls being an “Odd” or “Even.”

 1. Odd – the sum of the five (5) drawn balls is an odd number.
 2. Even – the sum of the five (5) drawn balls is an even number.
Example: The balls numbered 1, 3, 5, 9, and 11 are drawn, and the sum of the numbers of these balls is 29. 29 is an odd number, therefore the “ODD” bet wins.

6.2.5.More Odd/More Even

6.2.5.1.The Company will offer odds on the sum of five (5) drawn balls being “More Odd”, and “More Even”.

 1. More Odd – More than three (3) of five (5) drawn balls is an odd number.
 2. More Even – More than three (3) of five (5) drawn balls is an even number.
Example: The balls numbered 7, 9, 11, 14, and 18 are drawn, and 7, 9, 11 are the odd number, therefore the “MORE ODD” bet wins.

6.2.6.Big Odd/Small Odd/Big Even/Small Even

6.2.6.1.The Company will offer odds on the sum of five (5) drawn balls being “Big Odd”, “Big Even”, “Small Odd”, and “Small Even.”

 1. Big Odd – the sum of the 5 drawn balls is greater than or equal to 53 and the last digit of sum number is an odd number.
 2. Small Odd – the sum of the 5 drawn balls is smaller than or equal to 52 and the last digit of sum number is an odd number.
 3. Big Even – the sum of the 5 drawn balls is greater than or equal to 53 and the last digit of sum number is an even number.
 4. Small Even – the sum of the 5 drawn balls is smaller than or equal to 52 and the last digit of sum number is an even number.
Example: The balls numbered 5, 8, 12, 17, and 19 are drawn, and the sum of the numbers of these balls is 61. 61 is greater than 53 and also an odd number, therefore the “BIG ODD” bet wins.

6.2.7.Four Seasons (Spring/Summer/Autumn/Winter)

6.2.7.1.The Company will offer odds on the sum of five (5) drawn balls being “Spring”, “Summer”, “Autumn”, and “Winter.”

 1. Spring – the sum of the five (5) drawn balls falls within 15-33.
 2. Summer – the sum of the five (5) drawn balls falls within 34-52.
 3. Autumn – the sum of the five (5) drawn balls falls within 53-71.
 4. Winter – the sum of the five (5) drawn balls falls within 72-90.
Example: The balls numbered 4, 7, 12, 15, and 19 are drawn, and the sum of the numbers of these balls is 57. 57 falls within the range of 53 – 71, therefore the “AUTUMN” bet wins.
Back To Top