skip to Main Content

9. ล็อตเตอรี่

9.1. ล็อตเตอรี่ 3D / 5D

9.1.1.การเล่นล็อตเตอรี่ 3D / 5D จะเป็นการเลือกผลล็อตเตอรี่ที่สุ่มเลือกตัวเลข 3 ตัว (3D) หรือ 5 ตัว (5D) จากหมายเลข 10 ตัว (0-9) ผลที่ออกทั้งหมดจะสุ่มจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator – RNG)

9.1.2.รูปแบบการเดิมพันของล็อตเตอรี่ 3D / 5D คือ:

9.1.2.1.ผลรวมสูง/ต่ำ

9.1.2.2.ผลรวมคี่/คู่

9.1.2.3.ช่วงสี

9.1.2.4.ตัวเลขสูง/ต่ำ และตัวเลขคี่/คู่

9.1.3.ผลล็อตเตอรี่ 3D และ 5D จะอ่านจากขวา (หลักที่ 1) ไปซ้าย (หลักสุดท้าย)

ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1
1 – หลักที่ 1
1 – หลักที่ 2
8 – หลักที่ 3

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8
8 – หลักที่ 1
5 – หลักที่ 2
4 – หลักที่ 3
6 – หลักที่ 4
9 – หลักที่ 5

9.1.4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือประกาศการสุ่มตัวเลขให้เป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการเลือกอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.1.5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือประกาศการสุ่มตัวเลขให้เป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลการเลือกก่อนระบบการเดิมพันจะปิดลงสำหรับเกมหรือการสุ่มใด ๆ

9.1.6.ผลรวมสูง/ต่ำ

9.1.6.1.ผลรวมสูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันในผลรวมตัวเลข 3 จำนวนในล็อตเตอรี่ 3D และ 5D

9.1.6.2.“สูง” จะเป็นการเดิมพันที่ชนะ หากผลรวมของตัวเลข 3 ตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 14

9.1.6.3.“ต่ำ” จะเป็นการเดิมพันที่ชนะ หากผลรวมของตัวเลข 3 ตัวมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 13

9.1.6.4.ใน 3D จะตัดสินผลการเดิมพันโดยใช้ตัวเลข 3 ตัวที่สุ่มจากในเกม

9.1.6.5.ใน 5D จตัดสินผลการเดิมพันโดยใช้ตัวเลข 3 ตัวดังกติกาต่อไปนี้

9.1.6.5.1.ตัวเลขสามตัวแรก คือผลรวมของตัวเลขตัวที่ 5, 4 และ 3
9.1.6.5.2.ตัวเลขสามตัวกลาง คือผลรวมของตัวเลขตัวที่ 4, 3 และ 2
9.1.6.5.3.ตัวเลขสามตัวท้าย คือผลรวมของตัวเลขตัวที่ 3, 2 และ 1
ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1
ผลรวม 8, 1 และ 1 เท่ากับ 10 เนื่องจาก 10 ต่ำกว่า 14 “ต่ำ” จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8
ตัวเลขสามตัวแรก: ผลรวม 9, 6 และ 4 เท่ากับ 19 ซึ่งมากกว่า 13 “สูง” จึงชนะการเดิมพัน
ตัวเลขสามตัวกลาง: ผลรวม 6, 4 และ 5 เท่ากับ 15 ซึ่งมากกว่า 13 “สูง” จึงชนะการเดิมพัน
ตัวเลขสามตัวท้าย: ผลรวมของ 4, 5 และ 8 เท่ากับ 17 ซึ่งมากกว่า 13 “สูง” จึงชนะการเดิมพัน

9.1.7.ผลรวมคี่/คู่

9.1.7.1.ผลรวมคี่/คู่ คือการคาดเดาว่าผลรวมของตัวเลข 3 ตัวจะเป็น “คี่” หรือ “คู่”

ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1
ผลรวม 8, 1 และ 1 เท่ากับ 10 เนื่องจาก 10 เป็นเลขคู่ “คู่” จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8
ตัวเลขสามตัวแรก: ผลรวม 9, 6 และ 4 เท่ากับ 19 เนื่องจาก 19 เป็นเลขคี่ “คี่” จึงชนะการเดิมพัน
ตัวเลขสามตัวกลาง: ผลรวม 6, 4 และ 5 เท่ากับ 15 เนื่องจาก 15 เป็นเลขคี่ “คี่” จึงชนะการเดิมพัน
ตัวเลขสามตัวท้าย: ผลรวมของ 4, 5 และ 8 เท่ากับ 17 เนื่องจาก 17 เป็นเลขคี่ “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.1.8.ช่วงสี

9.1.8.1.ช่วงสี คือการคาดเดาว่าผลรวมของตัวเลข 3 ตัวจะออกมาเป็นสี “แดง”, “ส้ม”, “เหลือง”, “ฟ้า”, “เขียว”, “น้ำเงิน” และ “ม่วง”

9.1.8.2.ขอบเขตการชนะของแต่ละสีคือ

 1. แดง – ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0-3
 2. ส้ม – ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 4-7
 3. เหลือง – ผลของรวมสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 8-11
 4. ฟ้า – ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 12-15
 5. เขียว – ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 16-19
 6. น้ำเงิน – ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 20-23
 7. ม่วง – ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 24-27
ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1
ผลรวม 8, 1 และ 1 เท่ากับ 10 “เหลือง” จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8
ตัวเลขสามตัวแรก: ผลรวม 9, 6 และ 4 เท่ากับ 19 “เขียว” จึงชนะการเดิมพัน
ตัวเลขสามตัวกลาง: ผลรวม 6, 4 และ 5 เท่ากับ 15 “ฟ้า” จึงชนะการเดิมพัน
ตัวเลขสามตัวท้าย: ผลรวมของ 4, 5 และ 8 เท่ากับ 17 “เขียว” จึงชนะการเดิมพัน

9.1.9.เลขสูง/ต่ำ, เลขคี่/คู่

9.1.9.1.เลขสูง/ต่ำ, เลขคี่/คู่ คือการคาดเดาตัวเลขเฉพาะว่าจะเป็น “สูง”, “ต่ำ”, “คี่” หรือ “คู่”

9.1.9.2.การชนะเดิมพันจะกำหนดตามขอบเขตต่อไปนี้

 1. สูง – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะสูงกว่าหรือเท่ากับ 5 ในช่วงตั้งแต่ 0-9
 2. ต่ำ – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะต่ำกว่าหรือเท่ากับ 4 ในช่วงตั้งแต่ 0-9
 3. คี่ – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะคือ 1, 3, 5, 7, 9
 4. คู่ – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะคือ 0, 2, 4, 6, 8 และ
ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1
หลักตัวเลขที่เลือกไว้คือหลักที่ 2 คือ 1 ดังนั้น “ต่ำ”/”คี่” จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8
หลักที่เลือกไว้คือหลักที่ 5 ซึ่งคือ 9 ดังนั้น “สูง”/”คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.2. ล็อตเตอรี่ 11×5

9.2.1.การเล่นล็อตเตอรี่ 11×5 จะเป็นการเลือกผลล็อตเตอรี่ที่สุ่มออกมา 5 หมายเลขจาก 11 หมายเลข (1-11) ผลที่ออกจะมาจากระบบ RNG

9.2.2.รูปแบบการเดิมพันของล็อตเตอรี่ 11×5 คือ

9.2.2.1.ผลรวมสูง/ต่ำ

9.2.2.2.ผลรวมคี่/คู่

9.2.2.3.เลขสูง/ต่ำ และ คี่/คู่

9.2.3.ผลที่ออกของล็อตเตอรี่ 11×5 จะอ่านจากขวา (เลขที่ 1) ไปซ้าย (เลขสุดท้าย)

ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 11×5: 1, 3, 6, 10 และ 11
11 – หลักที่ 1
10 – หลักที่ 2
6 – หลักที่ 3
3 – หลักที่ 4
1 – หลักที่ 5

9.2.4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือประกาศการสุ่มตัวเลขให้เป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการเลือกอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.2.5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือประกาศการสุ่มตัวเลขให้เป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลการเลือกก่อนระบบการเดิมพันจะปิดลงสำหรับเกมหรือการสุ่มใด ๆ

9.2.6.ผลรวมสูง/ต่ำ

9.2.6.1.ผลรวมสูง/ต่ำมีไว้สำหรับเดิมพันผลรวมตัวเลข 5 จำนวน

9.2.6.2.“สูง” จะเป็นการเดิมพันที่ชนะ หากผลรวมของตัวเลข 5 ตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 31

9.2.6.3.“ต่ำ” จะเป็นการเดิมพันที่ชนะ หากผลรวมของตัวเลข 5 ตัวมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 29

9.2.6.4.หากผลรวมตัวเลข 5 จำนวนเท่ากับ 30 ผลที่ออกจะถือว่าเสมอ

ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 11×5: 1, 3, 6, 10 และ 11
ผลรวมตัวเลข 5 ตัวเท่ากับ 31 ดังนั้น “สูง” จึงชนะการเดิมพัน

9.2.7.ผลรวมคี่/คู่

9.2.7.1.ผลรวมคี่/คู่ คือการคาดเดาว่าผลรวมของตัวเลข 5 ตัวจะเป็น “คี่” หรือ “คู่”

ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 11×5: 1, 3, 6, 10 และ 11
ผลรวมตัวเลข 5 ตัวเท่ากับ 31 ดังนั้น “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.2.8.เลขสูง/ต่ำ, เลขคี่/คู่

9.2.8.1.เลขสูง/ต่ำ เลขคี่/คู่ คือการคาดเดาว่าตัวเลขเฉพาะจะเป็น “สูง”, “ต่ำ”, “คี่” และ “คู่”

9.2.8.2.หากผลที่ออกของหลักตัวเลขเฉพาะเท่ากับ 11 จะถือว่าเสมอ

9.2.8.3.การชนะเดิมพันจะกำหนดตามขอบเขตต่อไปนี้

 1. สูง – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะสูงกว่าหรือเท่ากับ 6 ในช่วงตั้งแต่ 1-10
 2. ต่ำ – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ในช่วงตั้งแต่ 1-10
 3. คี่ – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะคือ 1, 3, 5, 7, 9
 4. คู่ – ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะคือ 2, 4, 6, 8, 10 และ
ตัวอย่าง:

ผลที่ออก 11×5: 1, 3, 6, 10 และ 11
หลักตัวเลขที่เลือกไว้คือหลักที่ 2 คือ 10 ดังนั้น “สูง”/”คู่” จึงชนะการเดิมพัน

9.3. ล็อตเตอรี่ลูกเต๋า

9.3.1.วิธีเล่นล็อตเตอรี่ลูกเต๋าคือเลือกผลล็อตเตอรี่ที่ออกจากลูกเต๋า 3 ลูก ผลที่ออกจะถูกสุ่มด้วยระบบ RNG

9.3.2.รูปแบบการเดิมพันของล็อตเตอรี่ลูกเต๋า คือ

9.3.2.1.ผลรวมสูง/ต่ำ

9.3.2.2.ผลรวมคี่/คู่

9.3.2.3.ตอง

9.3.2.4.การเดิมพันตัวเลข

9.3.2.5.ผลรวมที่เจาะจง

9.3.3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือประกาศการสุ่มตัวเลขให้เป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการเลือกอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.3.4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือประกาศการสุ่มตัวเลขให้เป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลการเลือกก่อนระบบการเดิมพันจะปิดลงสำหรับเกมหรือการสุ่มใด ๆ

9.3.5.ผลรวมสูง/ต่ำ

9.3.5.1.ผลรวมสูง/ต่ำมีไว้สำหรับเดิมพันผลรวมของลูกเต๋า 3 ลูก ผลรวมจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 3 – 18 หากทอยลูกเต๋าออกเลขเดียวกันทั้ง 3 ลูก (ตอง) “ตองใด ๆ” จะชนะการเดิมพันและ “สูง” กับ “ต่ำ” จะแพ้การเดิมพัน

9.3.5.2.“สูง” จะชนะการเดิมพัน หากผลรวมของลูกเต๋า 3 ลูกอยู่ในช่วงตั้งแต่ 11-17 เว้นแต่จะเป็นตอง

9.3.5.3.“ต่ำ” จะชนะการเดิมพัน หากผลรวมของลูกเต๋า 3 ลูกอยู่ในช่วงตั้งแต่ 4-10 เว้นแต่จะเป็นตอง

9.3.5.4.“ตอง” จะชนะการเดิมพันทันทีหากทอยลูกเต๋าออกเลขเดียวกันทั้ง 3 ลูก (ตอง)

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างที่ 1:
ผลการสุ่มลูกเต๋า: 1, 3 และ 6
ผลรวมตัวเลข 3 ตัวเท่ากับ 10 ดังนั้น “ต่ำ” จะชนะการเดิมพัน

ตัวอย่างที่ 2:
ผลการสุ่มลูกเต๋า: 1, 1 และ 1
“ตอง” จะชนะการเดิมพันทันทีโดยไม่คำนึงถึงผลรวมของตัวเลข 3 จำนวน “สูง” และ “ต่ำ” จะแพ้การเดิมพัน

9.3.6.ผลรวมคี่/คู่

9.3.6.1.ผลรวมคี่/คู่ คือการคาดเดาว่าผลรวมของตัวเลขที่ทอยบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเป็น “คี่” หรือ “คู่”

ตัวอย่าง:

ผลการสุ่มลูกเต๋า: 1, 3 และ 6
ผลรวมของตัวเลขเหล่านี้เท่ากับ 10 ซึ่งเป็นเลขคู่ ดังนั้น “คู่” จะชนะการเดิมพัน

9.3.7.ตอง

9.3.7.1.ตองคือการคาดเดาว่าลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะทอยออกมาเป็นเลขตัวใดโดยเฉพาะ หรือเลขเดียวกัน (ตอง)

ตัวอย่าง:

ผลการสุ่มสามารถเป็นได้ทั้ง “1, 1, 1” “2, 2, 2” “3, 3, 3” “4, 4, 4” “5, 5, 5” “6, 6, 6”

9.3.8.การเดิมพันตัวเลข

9.3.8.1.การเดิมพันตัวเลขมีไว้สำหรับคาดเดาการทอยลูกเต๋าที่จะออกมาเป็นเลขเฉพาะทั้ง 3 ลูก

ตัวอย่าง:

ผลการสุ่มลูกเต๋า: 1, 1, 3
ดังนั้น ผู้ที่เดิมพันเลข “1” และ “3” จะชนะการเดิมพัน ผู้ที่เดิมพันเลข “1” จะชนะการเดิมพันสองเด้ง เนื่องจากผลการเลือกออกเลข 1 สองครั้ง

9.3.9.ผลรวมที่เจาะจง

9.3.9.1.ผลรวมที่เจาะจงมีไว้สำหรับคาดเดาผลรวมของตัวเลขจากการทอยลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก โดยอยู่ในช่วง 4 – 17

ตัวอย่าง:

ผลการสุ่มลูกเต๋า: 1, 3, 6
ผลรวมของตัวเลขเหล่านี้เท่ากับ 10 ดังนั้น ผู้ที่เดิมพันเลข “10” จะชนะการเดิมพัน

9.4. การแข่งสูงสุด

9.4.1.การแข่งสูงสุด เล่นโดยใช้ผลล็อตเตอรี่ที่เลือกจากตัวเลข 10 ตัว (1-10) ตามลำดับสุ่ม ผลที่ออกทั้งหมดเกิดจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator – RNG)

9.4.1.1.ประเภทการเดิมพันสำหรับ การแข่งสูงสุด ได้แก่

(A) ตัวเลขแชมเปี้ยน;
(B) ตัวเลข ใหญ่/เล็กของแชมเปี้ยน;
(C) ตัวเลขคี่/คู่ของแชมเปี้ยน;
(D) ผลรวม ใหญ่/เล็กของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน;
(E) ผลรวมคี่/คู่ของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน;
(F) ช่วงผลรวมของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

9.4.1.2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.4.1.3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด

9.4.2.ตัวเลขแชมเปี้ยน

9.4.2.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับตัวเลขที่เป็น “แชมเปี้ยน”

 1. ตัวเลขแชมเปี้ยน – ตัวเลข “แรก” ที่สุ่มจับตามลำดับ
ตัวอย่าง

ผลการสุ่ม การแข่งสูงสุด ได้แก่ 8, 10, 1, 2, 6, 4, 7, 3, 5, 9

ตัวเลข 8 คือตัวเลขแชมเปี้ยน เดิมพันตัวเลข 8 ชนะ

9.4.3.ตัวเลข ใหญ่/เล็กของแชมเปี้ยน

9.4.3.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับตัวเลขที่เป็น ” ใหญ่” หรือ ” เล็ก” ของตัวเลขแชมเปี้ยน

 1. ใหญ่ – ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยนมากกว่าหรือเท่ากับ 6
 2. เล็ก – ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
ตัวอย่าง ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยน การแข่งสูงสุด คือ 8 ” ใหญ่” จึงชนะการเดิมพัน

9.4.4.ตัวเลขคี่/คู่ของแชมเปี้ยน

9.4.4.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับตัวเลขที่เป็น “คี่” หรือ “คู่” ของตัวเลขแชมเปี้ยน

 1. คี่ – ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยนเป็นเลขคี่
 2. คู่ – ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยนเป็นเลขคู่
ตัวอย่าง ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยน การแข่งสูงสุด คือ 8 “คู่” จึงชนะการเดิมพัน

9.4.5.ผลรวม ใหญ่/เล็กของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

9.4.5.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับตัวเลขที่มีผลรวมเป็น ” ใหญ่” หรือ ” เล็ก” ของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

 1. ใหญ่ – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” มากกว่าหรือเท่ากับ 12
 2. เล็ก – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10

9.4.5.2.เมื่อผลรวมของตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” เท่ากับ 11 จะคืนเงินเดิมพันทั้ง ใหญ่และ เล็ก

ตัวอย่าง ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยน การแข่งสูงสุด คือ 8 และรองแชมเปี้ยนคือ 7 ผลรวมเท่ากับ 15 ” ใหญ่” จึงชนะการเดิมพัน

9.4.6.ผลรวมคี่/คู่ของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

9.4.6.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับตัวเลขที่มีผลรวมเป็น “คี่” หรือ “คู่” ของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

 1. คี่ – ผลการสุ่มจับตัวเลขผลรวมของ “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” เป็นเลขคี่
 2. คู่ – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” เป็นเลขคู่

9.4.6.2.เมื่อผลรวมของตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” เท่ากับ 11 จะคืนเงินเดิมพันทั้งคี่และคู่

ตัวอย่าง ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยน การแข่งสูงสุด คือ 8 และรองแชมเปี้ยนคือ 7 ผลรวมเท่ากับ 15 “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.4.7.ช่วงผลรวมของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

9.4.7.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับเป็นช่วงผลรวมของแชมเปี้ยนและรองแชมเปี้ยน

 1. กลุ่ม 1 – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” ได้แก่ 3, 4, 18, 19
 2. กลุ่ม 2 – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” ได้แก่ 5, 6, 16, 17
 3. กลุ่ม 3 – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” ได้แก่ 7, 8, 14, 15
 4. กลุ่ม 4 – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” ได้แก่ 9, 10, 12, 13
 5. กลุ่ม 5 – ผลรวมของการสุ่มจับตัวเลข “แชมเปี้ยน” และ “รองแชมเปี้ยน” คือ 11
ตัวอย่าง ผลการสุ่มจับตัวเลขแชมเปี้ยน การแข่งสูงสุด คือ 8 และรองแชมเปี้ยนคือ 7 ผลรวมเท่ากับ 15 “กลุ่ม 3” จึงชนะการเดิมพัน

9.5. การยิงลูกโทษ

9.5.1.การยิงลูกโทษเล่นโดยใช้ผลล็อตเตอรี่ที่เลือกจากไพ่ 52 ใบ โดยเลือก 3 ใบตามลำดับสุ่ม ผลที่ออกทั้งหมดเกิดจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator – RNG)

9.5.1.1.ตำแหน่งที่จับไพ่จะคงที่โดยไพ่ที่จับใบแรกอยู่ทางด้านซ้าย ไพ่ที่จับใบที่สองอยู่ทางด้านขวา และไพ่ที่จับใบที่สามอยู่ตรงกลาง

9.5.1.2.แต้มของไพ่คือเอซคือแต้มต่ำสุด และคิงคือแต้มสูงสุดโดยไม่พิจารณาถึงการจับคู่

9.5.1.3.รูปแบบการเดิมพันสำหรับการยิงลูกโทษ ได้แก่

(A) ผลการยิงลูกโทษ
(B) ใหญ่/เล็ก
(C) คี่/คู่
(D) แดง/ดำ

9.5.1.4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.5.1.5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด

9.5.2.ผลการยิงลูกโทษ

9.5.2.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการยิงลูกโทษเป็น “ยิงเข้า” “ชนเสา” หรือ “ยิงไม่เข้า”

 1. ยิงเข้า – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 อยู่ระหว่างไพ่ที่จับเป็นใบที่ 1 และใบที่ 2
 2. ชนเสา – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 มีค่าเท่ากับไพ่ที่จับเป็นใบที่ 1 หรือใบที่ 2
 3. ยิงไม่เข้า – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 ไม่ได้อยู่ระหว่างไพ่ที่จับเป็นใบที่ 1 และใบที่ 2
ตัวอย่าง

ยิงเข้า: ผลการจับไพ่เป็น “เอซ, 10, 8” “8” อยู่ระหว่างเอซและ 10 “ยิงเข้า” จึงชนะการเดิมพัน

ชนเสา: ผลการจับไพ่ ได้แก่ “8, 7, 7” “7” เหมือนกับไพ่ที่จับเป็นใบที่ 2 “ชนเสา” จึงชนะการเดิมพัน

ยิงไม่เข้า: ผลการจับไพ่ ได้แก่ “8, 7, 9” “9” ไม่ได้อยู่ระหว่าง 8 และ 7 “ยิงไม่เข้า” จึงชนะการเดิมพัน

9.5.3.ใหญ่/เล็ก

9.5.3.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับไพ่เป็น ” ใหญ่” หรือ ” เล็ก”

 1. ใหญ่ – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 8
 2. เล็ก – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6

9.5.3.2.เมื่อแต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 เท่ากับ 7 จะคืนเงินเดิมพันทั้ง ใหญ่และ เล็ก

ตัวอย่าง ผลการจับไพ่เป็น เอซ, 10, 9 ไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 คือ “9” และมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ” ใหญ่” จึงชนะการเดิมพัน

9.5.4.คี่/คู่

9.5.4.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการจับไพ่ที่เป็น “คี่” หรือ “คู่”

 1. คี่ – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 เป็นแต้มเลขคี่ (เอซ, 3, 5, 9, J, K)
 2. คู่ – แต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 เป็นแต้มเลขคู่ (2, 4, 6, 8, 10, Q)

9.5.4.2.เมื่อแต้มของไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 เท่ากับ 7 จะคืนเงินเดิมพันทั้งคี่และคู่

ตัวอย่าง ผลการจับไพ่เป็น เอซ, 10, 9 ไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 คือ “9” และเป็นเลขคี่ “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.5.5.แดง/ดำ

9.5.5.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มจับไพ่เป็น “แดง” หรือ “ดำ”

 1. แดง – ชุดไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 คือแดง (โพแดงหรือข้าวหลามตัด)
 2. ดำ – ชุดไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 คือดำ (โพดำหรือดอกจิก)
ตัวอย่าง ผลการจับไพ่เป็น “8 ดอกจิก, เอซดอกจิก, 6 โพแดง” ชุดไพ่ที่จับเป็นใบที่ 3 คือ “6 โพแดง” และเป็นไพ่ชุดสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน

9.6. Se Die

9.6.1.Se Die เล่นโดยใช้ผลล็อตเตอรี่ที่เลือกจากส่วนที่ต่างกัน 4 ส่วน โดยทุกส่วนมีสองปุ่ม (สีแดงและสีขาว) ตามลำดับสุ่ม ผลที่ออกทั้งหมดเกิดจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator – RNG)

9.6.1.1.รูปแบบการเดิมพันสำหรับ Se Die ได้แก่

(A) ผล Se Die
(B) คี่/คู่
(C) ปุ่มเดียวสีแดง/สีขาว

9.6.1.2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.6.1.3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด

9.6.2.ผล Se Die

9.6.2.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “ผล Se Die”

 1. สี่สีขาว – ผลสี่ปุ่มเป็นสีขาว
 2. สามสีขาวหนึ่งสีแดง – ผลสามปุ่มเป็นสีขาวและหนึ่งปุ่มเป็นสีแดง
 3. หนึ่งสีขาวสามสีแดง – ผลหนึ่งปุ่มเป็นสีขาวและสามปุ่มเป็นสีแดง
 4. สี่สีแดง – ผลสี่ปุ่มเป็นสีแดง
ตัวอย่าง

ลำดับการสุ่มเลือกปุ่มเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีแดง รวมแต้มสีแดงคือ 3 และแต้มสีขาวคือ 1 “หนึ่งสีขาวสามสีแดง” จึงชนะการเดิมพัน

หากลำดับการสุ่มเลือกปุ่มเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีขาว รวมแต้มสีแดงและสีขาวคือ 2 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้

9.6.3.คี่/คู่

9.6.3.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “คี่” หรือ “คู่”

 1. คี่ – ผลจากแต้มของปุ่มสีขาวหรือสีแดงเป็นเลขคี่
 2. คู่ – ผลจากแต้มของปุ่มสีขาวหรือสีแดงเป็นเลขคู่
ตัวอย่าง ลำดับการสุ่มเลือกปุ่มเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีแดง รวมแต้มสีแดงคือ 3 และแต้มสีขาวคือ 1 “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.6.4.ปุ่มเดียวสีแดง/สีขาว

9.6.4.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “สีขาว” หรือ “สีแดง” ในปุ่มเดียวเฉพาะจำนวนสี่ปุ่มเท่านั้น (นำ ที่สอง ที่สาม สุดท้าย)

 1. สีขาว – ผลจากปุ่มเฉพาะเป็นสีขาว
 2. สีแดง – ผลจากปุ่มเฉพาะเป็นสีแดง
ตัวอย่าง

ลำดับการสุ่มเลือกปุ่มตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีแดง

ปุ่มนำเป็นสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน;

ปุ่มที่สองเป็นสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน;

ปุ่มที่สามเป็นสีขาว “ขาว” จึงชนะการเดิมพัน

ปุ่มสุดท้ายเป็นสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน

9.7. Max Se Die

9.7.1.Max Se Die เล่นโดยใช้ผลล็อตเตอรี่ที่เลือกจากส่วนที่ต่างกันสี่ส่วน โดยทุกส่วนมีสองปุ่ม (สีแดงและสีขาว) ตามลำดับสุ่ม ผลที่ออกทั้งหมดเกิดจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator – RNG)

9.7.1.1.ปแบบการเดิมพันสำหรับ Max Se Die ได้แก่

(A) ผล Max Se Die
(B) คี่/คู่
(C) ปุ่มเดียวสีแดง/สีขาว

9.7.1.2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.7.1.3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด

9.7.2.ผล Max Se Die

9.7.2.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “ผล Max Se Die”

 1. สี่สีขาว – ผลสี่แต้มเป็นปุ่มสีขาว
 2. สามสีขาวหนึ่งสีแดง – ผลสามแต้มเป็นปุ่มสีขาวและหนึ่งแต้มเป็นปุ่มสีแดง
 3. สองสีขาวสองสีแดง – ผลสองแต้มเป็นปุ่มสีขาวและสองแต้มเป็นปุ่มสีแดง
 4. หนึ่งสีขาวสามสีแดง – ผลหนึ่งแต้มเป็นปุ่มสีขาวและสามแต้มเป็นปุ่มสีแดง
 5. สี่สีแดง – ผลสี่แต้มเป็นปุ่มสีแดง
ตัวอย่าง ลำดับการสุ่มเลือกปุ่มเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีแดง รวมแต้มสีแดงคือ 3 และแต้มสีขาวคือ 1 “หนึ่งสีขาวสามสีแดง” จึงชนะการเดิมพัน

9.7.3.คี่/คู่

9.7.3.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “คี่” หรือ “คู่”

 1. คี่ – ผลจากแต้มของปุ่มสีขาวหรือสีแดงเป็นเลขคี่
 2. คู่ – ผลจากแต้มของปุ่มสีขาวหรือสีแดงเป็นเลขคู่
ตัวอย่าง ลำดับการสุ่มเลือกปุ่มเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีแดง รวมแต้มสีแดงคือ 3 และแต้มสีขาวคือ 1 “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

9.7.4.ปุ่มเดียวสีแดง/สีขาว

9.7.4.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “สีขาว” หรือ “สีแดง” ในปุ่มเดียวเฉพาะจำนวนสี่ปุ่มเท่านั้น (นำ ที่สอง ที่สาม สุดท้าย)

 1. สีขาว – ผลจากปุ่มเฉพาะเป็นสีขาว
 2. สีแดง – ผลจากปุ่มเฉพาะเป็นสีแดง
ตัวอย่าง

ลำดับการสุ่มเลือกปุ่มตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเป็นสีแดง สีแดง สีขาว สีแดง

ปุ่มนำเป็นสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน;

ปุ่มที่สองเป็นสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน;

ปุ่มที่สามเป็นสีขาว “ขาว” จึงชนะการเดิมพัน

ปุ่มสุดท้ายเป็นสีแดง “แดง” จึงชนะการเดิมพัน

9.8. กระทิงล็อตเตอรี่

9.8.1.กระทิงล็อตเตอรี่ เล่นโดยใช้ผลล็อตเตอรี่จากสองชุด (ชุดของผู้เล่นและชุดของเจ้ามือ) จากห้าตัวเลขที่แตกต่างกัน และตัวเลขแต่ละตัวสุ่มเลือกมาจากสิบตัวเลข (1-10) และจับคู่แต้มสูงสุดในชุด ผลที่ออกทั้งหมดเกิดจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator – RNG)

9.8.1.1.จับคู่ตัวเลขสามคู่จากผลรวมของห้า ตัวเลข ซึ่งต้องเท่ากับ “สิบ” “ยี่สิบ” หรือ “สามสิบ” เป็นฐาน และตัวเลขอีกสองตัวที่เหลือจะรวมกันเป็นแต้ม ตัวเลขหลักหน่วยของผลรวมเท่านั้นที่จะนับเป็นแต้ม หากไม่สามารถจับคู่ได้จะถือว่าไม่มีแต้มกระทิงในชุด

9.8.1.2.รูปแบบการเดิมพันสำหรับ กระทิงล็อตเตอรี่ ได้แก่

(A) ผู้เล่น/เจ้ามือ/เสมอ
(B) สถานะกระทิงของผู้เล่น, เจ้ามือ
(C) ผู้เล่น, เจ้ามือ ใหญ่/เล็ก
(D) ผู้เล่น, เจ้ามือ คู่/คี่

9.8.1.3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.8.1.4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด

9.8.2.ผู้เล่น/เจ้ามือ/เสมอ

9.8.2.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “ผู้เล่น/เจ้ามือ/เสมอ”

 1. ผู้เล่น – แต้มกระทิงของผู้เล่นสูงกว่าแต้มกระทิงของเจ้ามือ
 2. เจ้ามือ – แต้มกระทิงของเจ้ามือสูงกว่าแต้มกระทิงของผู้เล่น
 3. เสมอ – แต้มกระทิงของผู้เล่นและเจ้ามือเท่ากัน
ตัวอย่าง

ผลการสุ่มจับตัวเลขของผู้เล่นคือ 5, 10, 5, 10, 9 แต้มของผู้เล่นคือ 9

ผลการสุ่มจับตัวเลขของเจ้ามือคือ 10, 10, 9, 1, 2 แต้มของผู้เล่นคือ 2

แต้มของผู้เล่นสูงกว่าแต้มของเจ้ามือ “ผู้เล่น” จึงชนะการเดิมพัน

หากมีการเสมอเกิดขึ้น การเดิมพันที่ “เสมอ” จะเป็นฝ่ายชนะ และผู้เล่นหรือเจ้ามือจะได้รับเงินเดิมพันคืน

9.8.3.สถานะกระทิงของผู้เล่น, เจ้ามือ

9.8.3.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น “สถานะกระทิง”

 1. No Bull – มือของผู้เล่น/เจ้ามือไม่มีแต้มกระทิง
 2. Bull 1~6 – มือของผู้เล่น/เจ้ามือมีแต้มกระทิง 1~6 แต้ม
 3. Bull 7~9 – มือของผู้เล่น/เจ้ามือมีแต้มกระทิง 7~9 แต้ม
 4. Bull Bull – มือของผู้เล่น/เจ้ามือมีแต้มกระทิง 10 แต้ม
ตัวอย่าง

ผลการสุ่มจับตัวเลขของผู้เล่นคือ 5, 10, 5, 10, 9 แต้มของผู้เล่นคือ 9

มือของผู้เล่นมีแต้มกระทิง 9 แต้ม ผู้เล่น “Bull 7~9” จึงชนะการเดิมพัน

ผลการสุ่มจับตัวเลขของเจ้ามือคือ 10, 10, 9, 1, 2 แต้มของผู้เล่นคือ 2

มือของเจ้ามือมีแต้มกระทิง 2 แต้ม เจ้ามือ “Bull 1~6” จึงชนะการเดิมพัน

9.8.4.ผู้เล่น, เจ้ามือ ใหญ่/เล็ก

9.8.4.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการสุ่มเลือกเป็น ” ใหญ่” หรือ ” เล็ก”

 1. ใหญ่ – ผลรวมของตัวเลขห้าตัวของผู้เล่น/เจ้ามือ มากกว่าหรือเท่ากับ 28
 2. เล็ก – ผลรวมของตัวเลขห้าตัวของผู้เล่น/เจ้ามือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 27
ตัวอย่าง

ผลการสุ่มจับตัวเลขของผู้เล่นคือ 5, 10, 5, 10, 9 จำนวนรวมคือ 39 ” ใหญ่” จึงชนะการเดิมพัน

ผลการสุ่มจับตัวเลขของเจ้ามือคือ 6, 8, 9, 1, 2 จำนวนรวมคือ 26 ” เล็ก” จึงชนะการเดิมพัน

9.8.5.ผู้เล่น, เจ้ามือ คู่/คี่

9.8.5.1.บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากผลการจับไพ่ที่เป็น “คี่” หรือ “คู่”

 1. คี่ – ผลรวมของตัวเลขห้าตัวของผู้เล่น/เจ้ามือเป็นเลขคี่
 2. คู่ – ผลรวมของตัวเลขห้าตัวของผู้เล่น/เจ้ามือเป็นเลขคู่
ตัวอย่าง

ผลการสุ่มจับตัวเลขของผู้เล่นคือ 5, 10, 5, 10, 9 จำนวนรวมคือ 39 ผู้เล่น “คี่” จึงชนะการเดิมพัน

ผลการสุ่มจับตัวเลขของเจ้ามือคือ 6, 8, 9, 1, 2 จำนวนรวมคือ 26 เจ้ามือ “คู่” จึงชนะการเดิมพัน

Back To Top